ההטבה

 1. קרן ק.ר. נדל"ן בע"מ ("החברה") תעניק לרוכשי דירות הטבה בפריסת התשלומים באופן בו רוכש דירה ישלם 10% במועד חתימת ההסכם ו-90% בסמוך למסירת הדירה ("ההטבה"), והכל בכפוף להוראות תקנון זה להלן.
 2. ההטבה מוגבלת למספר מצומצם של דירות לפי שיקול דעת החברה ותוענק לרוכש בכפוף לקבלת ההלוואה על ידי הרוכש.

 

ההלוואה

 1. ההלוואה הינה הלוואת "בלון" בגובה של 50% ממחיר הדירה לתקופה שהחל ממועד לקיחתה ועד סמוך למועד המסירה (להלן: "תקופת ההלוואה").
 2. ההלוואה תועמד על ידי בנק הפועלים או בנק מזרחי טפחות בלבד (לפי בחירת הרוכש) ובכפוף לתנאי הבנק.
 3. ההלוואה תועמד לטובת תשלום על חשבון תמורת הדירה.
 4. במהלך תקופת ההלוואה תישא החברה בתשלומי הריבית וההצמדה בגין ההלוואה.
 5. הרוכש יפרע את ההלוואה בתום תקופת ההלוואה, בהתאם להוראות התשלום שלהלן.

 

הוראות התשלום

 1. בסמוך למועד מסירת הדירה, בהתאם להוראות ההסכם שיחתם בין הרוכש לבין החברה, ישלם הרוכש את יתרת התמורה בגובה 90% ממחיר הדירה.
 2. תשלום היתרה יתבצע באופן בו סכום ההלוואה ישולם לבנק לפירעון ההלוואה, ויתרת מחיר הדירה (דהיינו: 90% ממחיר הדירה פחות סכום ההלוואה) ישולם באמצעות פנקס השוברים.

 

כללי

 1. על אף האמור, יובהר כי החברה איננה פועלת בשם הבנק והתקשרות עימה אינה מהווה הסכמה מצד הבנק למתן הלוואה או התחייבות לתנאיה. תנאי ההלוואה יהיו בהתאם להוראות הבנק ולרוכש לא יהיו כל טענות כלפי החברה בשל כך.
 2. באחריות הרוכש להתקשר עם הבנק ולקבל מהבנק אישור עקרוני בכתב לגובה ההלוואה המבוקשת טרם חתימת הסכם הרכישה וכן אישור סופי להלוואה לאחר חתימת הסכם הרכישה.
 3. על אף האמור בכל מקום אחר (לרבות נספחי הבנק עליהם יחתום הרוכש במעמד חתימת ההסכם), קבלת ההלוואה בפועל ותנאי ההלוואה (ככל שתאושר) כפופים לבחינת הבנק ולאישורו.
 4. למען הסר ספק יובהר כי ההטבה לרוכש כפופה לכך שהבנק יעמיד את ההלוואה לרוכש, והכל בכפוף לתנאי הבנק.
 5. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לקיום תנאי ההלוואה על ידי הרוכש. הרוכש יהיה אחראי לעמוד בתנאי ההלוואה, לרבות בתשלומים שעל פי תנאי ההלוואה.
 6. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
 7. החברה אינה מייצגת את הרוכש מול הבנק ואינה מייעצת לרוכש ביחס להלוואה. מומלץ לבחון את תנאי ההלוואה בסיוע יעוץ מקצועי.
 8. החברה תהיה רשאית לסיים את המבצע בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

ט.ל.ח

דילוג לתוכן